Değerli Müşterimiz,

Doktor Pharma İlaç Itriyat Kozmetik Medikal San. Tic. Ltd. Şti. (DoktorPharma.com) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metnimizi bilgilerinize sunarız

DoktorPharma.com

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Doktor Pharma İlaç Itriyat Kozmetik Medikal San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu Bilgilendirme ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerimizin DoktorPharma.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Doktor Pharma İlaç Itriyat Kozmetik Medikal San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimiz belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Müşterilerimize ait kişisel veriler, DoktorPharma.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, DoktorPharma.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, DoktorPharma.com ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, DoktorPharma.com ve DoktorPharma.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile DoktorPharma.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için DoktorPharma.com tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve DoktorPharma.com ‘a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere DoktorPharma.com’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, DoktorPharma.com’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Müşterilere ait kişisel veriler, DoktorPharma.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, DoktorPharma.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, DoktorPharma.com ‘un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, DoktorPharma.com’un ve DoktorPharma.com  ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile DoktorPharma.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere özel önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Doktor Pharma İlaç Itriyat Kozmetik Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarınız:

DoktorPharma.com’ a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

I) işlenip işlenmediğini öğrenme,

II) işlenmişse bilgi talep etme,

III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVK nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile DoktorPharma.com’a  iletebilirsiniz.

0850 532 52 71 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir, ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR